Artikel 51 vragen

art.51 vragen over ventilatie Scholen en Verzorgingstehuizen


Forum voor Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen gesteld:

Geacht College,

Op 20 Augustus 2020 hebben wij, aangezien het op dat moment nu eenmaal ook ging over de gezondheid van o.a. onze oude en jonge generatie, vragen gesteld over de ventilatiesystemen in verzorgingshuizen en scholen welke toen, in tegenstelling tot eerdere berichten van Volkskrant en Een Vandaag, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), geen rol zouden hebben gespeeld bij de verspreiding van het coronavirus in de diverse gebouwen.

Wij hebben toen al bij deze art. 51 vraagstelling gesteld dat dit, wat ons betrof, een wat dubieus standpunt was!

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid zijn op basis van een WOB aanvraag de desbetreffende onderliggende feiten nu bekend geworden en hebben wij naar aanleiding daarvan de volgende vragen:
 • Bent u op de hoogte van de desbetreffende WOB documenten?
 • Heeft U kennis genomen van de inhoud van het artikel van Maurice de Hond omtrent deze WOB documenten vooral wat betreft de zorginstelling "de Tweemaster"?
 • Bent U het eens met de stelling "Vele overlijdensgevallen door Covid-19 in zorginstellingen na september 2020 waren te voorkomen geweest als men toen niet uit alle macht de verspreiding door de lucht (en via ventilatiesystemen) van het virus had willen ontkennen. Terwijl de bewijzen wel heel hard waren, maar niet pasten in de dogmatische opstelling van het RIVM en OMT."?
 • Wij hebben U ervan op de hoogte gesteld dat bij recirculatie systemen de lucht niet wordt ververst en slechts wordt aangezogen waarna weer wordt terug geblazen waardoor er een risico is van verspreiden van virusdeeltjes. Wij waren en zijn nog steeds van mening dat de veiligheid van het (verzorgend) personeel, de verzorgden en de scholieren boven alles zou moeten staan. Wij hebben U toen gevraagd of er geen bijkomende grenzen moesten worden gesteld wat trouwens door U is weggewuifd. U verwees daarbij naar de RIVM en GGD richtlijnen. Bent U nu, na al deze onthullingen uit de WOB documenten, nog steeds van mening dat deze richtlijnen voldoende zijn geweest om bestaande en nieuwe ontdekte verspreiding van de Covid-19 gevallen te voorkomen?
 • Wij hebben destijds ook gevraagd naar de staat van alle ventilatiesystemen van de scholen en verzorgingstehuizen in Maassluis. U heeft toen geantwoord dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de eigenaren van de gebouwen ligt. Voor de scholen, waar de gemeente eigenaar van is, zou U een deskundig bedrijf inschakelen en in overleg gaan met de schoolbesturen. U verwachtte geen knelpunten maar heeft toen wel een onderzoek uitgezet om het e.e.a. nader te toetsen. Kunt u ons van deze uitkomsten op de hoogte stellen?
 • Bent u het eens met de samenvatting die Maurice de Hond geeft over de situatie rond de tweemaster, zoals in het kort hieronder weergegeven?
Ondanks alle sterke aanwijzingen heeft het RIVM niet willen onderkennen dat de uitbraak in een zorginstelling in Maassluis in juni 2020 door de lucht was gegaan en via het ventilatiesysteem. De WOB-documenten laten zien wat men achter de schermen heeft gedaan om de bevindingen van de micro-bioloog De Man weg te drukken. Vele overlijdensgevallen door Covid-19 in zorginstellingen na september 2020 waren te voorkomen geweest als men wel de lijn "better safe than sorry" had gevolgd. Hoe anders kan dit omschreven worden dan door "dood door schuld"?
 • Bent u met ons van mening dat, ondanks dat gebouwen misschien niet altijd eigendom zijn van de gemeente, er een duidelijke verantwoording ligt bij de gemeente met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van haar burgers die gebruik maken van deze gebouwen?
 • Is de gemeente van plan om het management van haar eigen gebouwen en de andere eigenaren van de gebouwen van de zorginstellingen en scholen aan te spreken op hun verantwoordelijk voor o.a. onze oude en jonge generatie die gebruik maken van hun gebouwen? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
 • Er is bekend dat o.a. in Staphorst maar ook in de Tweede Kamer luchtbehandelings-installaties geplaatst zijn waardoor het overdragen van het virus tot een minimum beperkt is. Gaat u, indien U ook denkt dat dit helpt tegen deze overdracht, de eigenaren van de gebouwen hierop wijzen? Zo nee, waarom niet?
 • Wij hebben U gevraagd of het College in beeld had hoeveel inwoners van onze verzorgings-tehuizen, mede door de verschillende meningen over het ventilatiesysteen, met psychische klachten extra in de problemen zijn gekomen. Wij begrijpen dat dit onder het medisch beroepsgeheim valt. Kunt U ons wel zeggen hoeveel mensen zich bij Vraagraak hebben gemeld met problemen?
 • Bent U niet bang dat het artikel van Maurice de Hond grote problemen bij inwoners van zorginstellingen of nabestaanden zou kunnen opwerpen? Is er een mogelijkheid deze mensen eventueel bij te staan? Zo ja, welke?
Tot zover onze vragen

Met vriendelijke groet
Forum voor Maassluis