NIEUWS

Programmabegroting 2022 - 2025


De programmabegroting is de financiële vertaling van de kadernota zoals de trouwe lezer van dit soort gemeentestukken al weet. Wij hebben, zoals destijds aangegeven in ons commentaar op de kadernota moeite met de rooskleurige voorstelling van zaken die het college ons voorspiegelt met het zelf regelen van de inkoopstructuur jeugdzorg.

Wij menen dat het nieuwe college voor grote uitdagingen wordt geplaatst en zien hierin een financieel risico. Overigens kwam de vorige week de oktoberbrief (met de september-circulaire 2021 informeert het Rijk de gemeente Maassluis over de veranderingen van het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2021).

Deze pakte voor Maassluis iets gunstiger uit zodat de tekorten bijgesteld konden worden. Het Forum voor Maassluis had nogal wat (nagekomen) vragen van financiële aard voordat aan het commentaar op het beleid begonnen kon worden, door tijdsgebrek kwam dat in de knel.
Toen tijdens de beantwoording van de vragen door het college bleek dat de beantwoording van die financiële achterwege zou blijven meenden wij, bij monde van onze fractie voorzitter van den Hoek, dat FvM zich niet kon vinden in de goedkeuring van deze begroting. Daarnaast hebben wij ook vragen gesteld over de belastingdruk in onze gemeente in vergelijking met andere steden, immers wij zijn landelijk gezien één van de duurdere gemeenten betreffende woonlasten.
Maar goed, toen aan het einde van de tweede termijn de wethouder financiën ons toezegde in de komende weken met elkaar onze openstaande vragen door te nemen zijn wij schoorvoetend akkoord gegaan met de programmabegroting.